صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) منتشر شد

اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) ویژه بهار سال 1395 با مدیریت آقای

دکتر محمد صادق علیائی، مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و سر دبیری آقای دکتر احمد آقائی رئیس

آزمایشگاه مرکزی مراغه منتشر شد. در این رابطه از تمامی اعضاء محترم هیأت علمی و کارشناسان محترم

آزمایشگاه ها جهت چاپ مقالات و گزارش فعالیت های خود درزمینه:

– بهداشت، ایمنی و محیط زیست

– آشنایی بیشتر با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی

– روش ها و تکنیک های نوین آزمایشگاهی

– نحوه استاندارد سازی آزمایشگاه ها و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

– آشنایی با سیستم های نوین و مدرن مدیریت آزمایشگاه های علمی

– معرفی، نقد و بررسی کتاب های حوزه آزمایشگاهی

در این فصلنامه دعوت به عمل می آید. در ضمن فایل الکترونیکی این فصلنامه در قسمت کارگاه ها

و مطالب آموزشی سایت آزمایشگاه مرکزی قابل دسترسی علاقمندان می باشد.