معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده فنی و مهندسی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده فنی و مهندسی

این مجتمع آزمایشگاهی در حوزه علوم و دانش فنی- مهندسی با داشتن توانمندی های تجهیزاتی در این زمینه، بدون شک نقش مهمی در فعالیت ها و طرح های تحقیقاتی محققان داخل و خارج دانشگاه  ایفا می نماید.

 بخش های مختلف این حوزه عبارتند از:

1- آزمایشگاه برق و الکترونیک

2- آزمایشگاه مهندسی شیمی

3- آزمایشگاه کنترل دیجیتال و کنترل سیستم خطی

4- آزمایشگاه ماشین DC, AC

5- کارگاه برق

6- کارگاه ماشین ابزار

7- آزمایشگاه عمران

8- کارگاه مکانیک