تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه زراعت، اصلاح و بیوتکنولوژی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه تکنولوژی بذر

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون (Memmert) Type.Inb400آلمان
2Cold Incubator {2 دستگاه} پارسیان طبایران
3ژرمیناتور (شرکت گروک) {2 دستگاه} پارسیان طبایران
4Hot – Cold Incubatorپارسیان طبایران
5هات پلیت مگنت دیجیتال (راد طب نوین) R-HPDایران
6فریزر تنش گرما سرماشرکت گروکایران
7دستگاه سوکسله و متعلقات6 عدد هیتر
8اندازه گیری سطح برگ (A3 Light Box)G.C.L Bubble Atach Tanksآلمان
9بذر شمار (HANGZHOU) SLY-Cتایوان

تجهیزات آزمایشگاه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1PCR BIO-RADT100USA
2Real Time PCR (BIOER)FQD-96Aچین
3میکروفیوژورتکس Nedaye Fan)) Nf005ایران
4ژل داک (UVITEC)D-56-20Mفرانسه
5میکروفیوز (SIGMA)1-14آلمان
6سوکسله و متعلقات (aLFA){ 6 عدد مجزا}D500
7NANODROP (Thermo Scientific) 2000CUSA
8ماکروفر (LG)LF-520ISRکره
9بن ماری (آریان آزما)LF-520ISRایران
10الکتروفورز عمودیSEQUE GENUSA
11ورتکس (PECO)SL 220انگلیس
12ترازوی حساس (Electronic balance)Hs 3005چین
13ترموسایکلرترموسایکلرسنگاپور
14الکتروفورز افقی و پاور مربوطهAE-8155ژاپن
15الکتروفورز افقی و پاور( تانک کوچک، متوسط و بزرگ)SH501 SH503 SH504 ایران
16الکتروفورز افقی و پاور ( تانک کوچک، متوسط و بزرگ)HU-110 SH2118 SH-2022 ایران
17الکتروفورز افقی و پاور ( تانک کوچک، متوسط و بزرگ)HU-95 HU-180 ژاپن
18TISSUE LEYSERLTآلمان
19Blue Light transilluminatorACایران
20اتاق رشد گیاه30000SPG30000ایران
21هود لامینار کلاس2SHC2ایران
22استریلایزرSL350ایران
23اتوکلاو75 لیتریSB75ایران
24آب مقطرگیری دیونایزر200لیتریایران
25استریلیزاتور لوپ میکروبشناسیFGP Burnerایران
26هود PCRSM-CP1ایران
27همزن رسوب دهنده Mini-Fuge vortexMF-2nایران
28انکوباتور خشک لولهDPI-1Tایران
29انکوباتور یخچالدار 55 لیتری 20- تا 60 درجه با کنترل دقیق دیجیتالCB629Lایران
30حمام مافوق صوت7500sایران
31مینی شیکر7015ایران
32pcr workststionPWN-200ایران

تجهیزات آزمایشگاه زراعت

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1انکوباتور (RAD LAB)SL-909Fایران
2اتوکلاوایران
3آون Memmertآلمان
4سانتریفیوژ یخچال دار5810rآلمان
5شیکر (PECO LAB)KL330-PRO
6(شیکر)شرکت نور صنعPARADISEایران
7ترازو (صنایع پند)صنعتیایران
8سانتریفیوژ (HERMLE) Z206Aآلمان
9فلیم فتومتر (JENE WAY)PFP7انگلیس
10انکوباتور شیکر دار (RAD LAB) R-ISHایران
11آونشیمی فنایران
12Growth Chamber (Agrotron) ایراندانشگاه ولی عصر(عج)
13ژرمیناتور {2دستگاه}ایران
14هدایت سنجEc 3020سنگاپور
15 PH مترBP3001سنگاپور
16Hot Plate {2عدد} پل ایده آل پارس) HMS 8805ایران
17Lab Dancer {3 عدد}LD 889
18پورت دیجیتالآلمان

تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1حمام آب گرمA60ایران
2آون (Memmert)30-750آلمان
3Glass bead heater (aLFA) 1842
4SterilizerSL-350ایران
5انکوباتور شیکر دارSI-100Rکره
6اتوکلاوRT-2ایران
7ترازوPractun224-ISآلمان
8 PHمتر (OHAUS)ST-3100
9 PH متر (LABTRON)833
10HeaterMSH-20Dکره
11هیترایران
12 ECمتر Mi 150رومانی