تجهیزات آزمایشگاه‌ مرکزی دانشکده

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1HPLC - KnauerD-14163آلمان
2اسپکتروفتومتر - PG Instrument T 80انگلیس
3اسپکتروفتومتر - AnalytikYenaSpecrod 250آلمان
4اسپکتروفتومتر - AnalytikYenaSpecrod 200آلمان
5فریزر 80- - 2دستگاه - GFL64B5آلمان
6ELIZA Reader - BIOTEKELX 808USA
7انکوباتورAXYOSاسترالیا
8انکوباتور شیکر دارAXYOSاسترالیا
9کجلدالPECOایران
10آون - MemmertType.Unb400آلمان
11جذب اتمی -GBC Avanta-استرالیا
12هموژنایزر MICCRAD-15آلمان
13شیکر CERTOMATD-34212آلمان
14دستگاه آب دیونایز- BarnsteadD 7401USA
15فریز درایر - CHRISTTYPE101521آلمان
16سانتریفیوژ یخچال دار - Labor technikhermalZ36 HKآلمان2009
17سانتریفیوژ یخچال دار- SIGMA4k15آلمان2010
18روتاری Hidoroph 20R0612119آلمان 2005
19یخ‌سازHoshi zakiFm-120eeEU
20فلیم فتومتر - JEN WAYPfp7انگلیس 2006
21دستگاه سوکسله 6 خانه و متعلقاتElectro ThermalUK
22آسیاب برقی - IKAA11Bآلمان
23آسیاب برقی -IKAA11Bآلمان
24ION Meter-JEN WAY3340انگلیس
25کوره الکتریکی - LENTONECF 12/4انگلیس
26آب مقطر گیری- GFL2104آلمان
27EC Meter - WTWCond 3310SET1آلمان
28Digital Refraktometer - KRUSSDR 301-95آلمان
29Chamber Pressure Bar- SKYESKPM 1405UK
30اندازه گیری ازت -BehrotestWD40USA
31آب مقطر گیر -دوبار تقطیر-شرکت کیمیا رهاورد ایرانیانتانک 250 لیترایران

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1EC Meter -WPACMD510
2ژل داک uvidocuvitecفرانسه
3میکروفیوژ -SIGMA1-14آلمان
4ترازوی حساس- SartoriusCP 224Sسنگاپور
5دستگاه الکتروفورز افقی با تانک متوسط -اختریان75ایران
6هات پلیت مگنت- IKARHB2سوئد
7PH متر- Metrohm744سوئیس
8ورتکس- HeidolphREAX Topآلمان
9ترازوی حساس- SartoriusPT120سنگاپور
10بن ماری - GFL1002آلمان
11ترمو بلاکATBIN MEGAایران
12ژل داک - MS Major Scienceایران

آزمایشگاه ژنومیکس

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1Real Time PCR -Rotor gene corbetRg 3000استرالیا
2PCR -BIORADC1000سنگاپور
3PCR - CorbetCG1 960استرالیا
4NANODROP 2000 - Thermo ScientificUV-2450USA
5میکروفیوژ ورتکس - KIAGENMSV-2ایران
6هات پلیت مگنت- شیمی فنایران
7هود لامینار سطح ایمنی 2ایران
8PH مترEco Metکره
9EC مترEco Metکره
10شیکرWisdکره