تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه بیماری شناسی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی و سم شناسی حشرات

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1اسپکتروفتومتر (pg instrument ) T60انگلیس
2برج پاشش (Burkard)LabratorysOraytowerانگلیس
3Concentrator (Epindorf)5305BM720921آلمان
4آون خلا (Fintech)SSVO-501کره
5روتاری IKAHB10Digitalآلمان
6ترازوی حساس KERNABS220-4
7ترازوی حساس SarturiusCPA3245آلمان
8آون (Memmert)Type.Inb400آلمان
9 Vortex(IKA)VG3آلمان
10 آسیاب برقی (IKA)M20آلمان
11حمام آب گرم (Memmert)WNB14آلمان
12ژرمیناتور (BINDER)6010-0115Jآلمان

تجهیزات آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی مولکولی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1دستگاه الکتروفورز (عمودی- افقی) ( BIORAD )سنگاپور(USA)
2Astec PCR (Gene Atlas) GO2ژاپن
3Binocoular (Nikon) GDSژاپن
4ژل داک (کیاژن) KIA201512-16ایران
5مایکرو ویو (LG)MC-9223 CWکره
6اتو کلاو ( ریحان طب)RF-1ایران
7انکوباتورایران
8هود لامینار سطح ایمنی 2ایران
9میکروسکوپ فاز (NIKON)ECLIPSE 80iژاپن
10روتاتور خورشیدیPIT 090ایران
11فرمانتور5لیتریbiolab 5lایران

تجهیزات آزمایشگاه حشره شناسی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون (Ventilation)OVEN 60آلمان
2وکیوم منیفلد
3بینوکولار (Olympus) {18 دستگاه} ژاپن
4میکروسکوپ(Olympus) {3 دستگاه} ژاپن
5میکروسکوپ فاز (Olympus)BX43ژاپن
6بینوکولار دوربین دار(Olympus)SZHژاپن
7شیکر (IKA)KS260 BASICآلمان
8مخلوط کن صنعتی (CE) HGBSSSS6USA
9Spray Dryerشرکت درسا تکایران
10بینوکولار پیشرفته(Olympus)SZHژاپن
11اتاق پرورش حشرات {2دستگاه}
12انکوباایران
13استرئو میکروسکوپ (Nikon)SMZ800Nژاپن
14Growth Chamber {4دستگاه} PECO UL580ایران
15Growth chamber {3 دستگاه} Cabin Azamایران
16Growth chamberگروکایران
17دستگاه سوکسله 6 خانه و متعلقاتEME 60500/CEBUK
18میکروسکوپ(Olympus) {17 دستگاه} ژاپن
19بینوکلار(Olympus) {2دستگاه} ژاپن
20شیکر (HOLDEKER) پرزان پژوه 5000Dایران
21میکروسکوپ فاز (Olympus)U-CA3A12400ژاپن

تجهیزات آزمایشگاه بیماری شناسی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1انکوباتور CO2 دار (BIOTECH) Galaxy RUSA
2انکوباتورArian Azamایران
3انکوباتور شیکر دار (WISE CUBE)WIS-20Rکره
4اتوکلاوایران
5سانتریفیوژ یخچال دار (DEN LEY)انگلیس
6سانتریفیوژ (DEN LEY)BS 400انگلیس
7آونایران
8انکوباتور {2 دستگاه} (ریحان طب) ایران
9اتوکلاو {4 دستگاه}ایران
10میکروسکوپ دوربین دار (Olympus)ژاپن
11بینوکولار دوربین دار (Olympus)ژاپن
12میکروفیوژ (SIGMA)1-14آلمان
13PCR (BIORAD) T100USA
14نانودراپ (BIOTEK) spochUSA
15الکتروفورز افقی- عمودی (BIO RAD) {2 سری)USA