تجهیزات آزمایشگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه تکنولوژی بذر

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون (Memmert) Type.Inb400آلمان

تجهیزات آزمایشگاه تکنولوژی بذر

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون (Memmert) Type.Inb400آلمان