تجهیزات آزمایشگاه‌های مهندسی آب

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه مهندسی آب

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1نمونه گیرهای دست خورده خاک به قطر 38mm و 50mmSO 439, SO 439-1ایران
2نمونه گیرهای دست نخورده خاک به قطر 38mm و 50mm همراه با نمونه درآورSO 440, SO442, SO443, SO444ایران
3اصطکاک در سیالاتFM24ایران
4میز هیدرولیکFM22ایران
5ضربه قوچFM21ایران
6کاویتاسیونFM18ایران
7عدد رینولدزFM14ایران
8پمپ های سری و موازیFM07ایران
9جت آبFM06ایران
10اصطکاک درون لوله هاFM05ایران
11سرریزFM04ایران
12ونتوری مترFM03ایران
13اوریفیس - جریان عمودیFM02ایران
14سه محوریCE01ایران
15دستگاه کاسه گراند دستی خاکSO 471ایران
16مجموعه کامل آزمایش هیدرومتری خاکSO 510, SO 512 , SO 513 , SO 514 , SO 520 , SO 521 , SO 533ایران
17پ هاش متر دیجیتالTZ-PHایران
18دستگاه نفوذپذیری خاک با بار متغیرSO 652ایران
19دستگاه نفوذپذیری خاک با بار ثابتSO 656ایران
20لوازم آزمایش حد انقباض خاکSO490ایران
21تک محوری اتوماتیکMTMAUCایران
22سیستم ساخت آب بدون حباب هواMTM-DEAIRایران