تجهیزات کارگاه‌ها

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

کارگاه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1اره لنگTM320ایران - ماشین سازی خیری
2ماشین تراش - 2متریTN50BRایران - ماشین سازی تبریز
3ماشین تراش - 1متریTN50BRایران - ماشین سازی تبریز
4ماشین تراش - 2دستگاهTN50D ایران - ماشین سازی تبریز
5دستگاه فرز FerezNcFPUMK-Fایران
6دریر پایه دارMS32Bایران
7دستگاه جوش - 5 دستگاهPARS EL 6335ایران
8دستگاه جوش MIG MAGPARS MIG- SC403ایران
9دستگاه نقطه جوش-ایران
10اره آتشی2011ایران
11دریر پایه دارRDM3201Fچین
12گیوتن-ایران
13ماشین خم-ایران
14دستگاه مینی سنگ-آلمان
15دریر-آلمان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1دستگاه تست خستگی-ایران
2دستگاه تغییر شکل قاب ها Deformation of frames-ایران
3مجموعه بار گذاری پیوسته Experimeantal set contionuous beem-ایران
4دستگاه تست تیر- ZEMICH3-C3-2-01-6B-D55-
5دستگاه تست ذره Pendulum jmpact-ایران
6BUCKLING TESTER-ایران
7دستگاه تست کشش-ایران
8دستگاه پیچش الاستیک Elastic Torsion Appratus-ایران
9دستگاه تست مخازن جدار نارک Stress and strain analysis-ایران
10خمش نا متقارن Experimetal set unsymmetrical Bending-ایران
11تست خرپا-ایران
12تست سختی سنجش RockwellHR-150Aچین2011
13نرتیرهای خمیده-ایران