آیین‌نامه‌ها و فرمها

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آیین‌نامه‌ها

نظام نامه شبکه شاع
file name : -نامه-شبکه-شاع.pdf
file size : 217 KB
دانلود
شیوه نامه
file name : -نامه.pdf
file size : 497 KB
دانلود
آیین نامه آزمایشگاه مرکزی
file name : -نامه-آزمایشگاه-مرکزی.zip
file size : 2 MB
دانلود

فرم‌ها

فرم درخواست آنالیز روغن ولک
file name : -آنالیز-روغن-ولک-اصلی.docx
file size : 28 KB
دانلود

فرم تعهد برای انجام فعالیت در مجتمع آزمایشگاه های مرکزی
file name : -تعهد-برای-انجام-فعالیت-در-مجتمع-آزمایشگاه-های-مرکزی.pdf
file size : 29 KB
دانلود

فرم شماره ۴
file name : FORM4.doc
file size : 40 KB
دانلود

فرم شماره ۳
file name : FORM3.docx
file size : 29 KB
دانلود

فرم شماره ۲
file name : FORM2.docx
file size : 27 KB
دانلود

فرم شماره ۱
file name : FORM1.docx
file size : 28 KB
دانلود