دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

آزمایشگاه مرکزی

اخبار و رویدادها

اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) منتشر شد

اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) ویژه بهار سال 1395 با مدیریت آقای دکتر محمد صادق علیائی، مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و سر دبیری آقای دکتر احمد آقائی ...
بیشتر بخوانید

معرفی آزمایشگاه مرکزی

با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد لذا آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی و فنآوری، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیر ضروری، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضاء هیأت علمی و محققان به امکانات پژوهشی تأسیس گردید.

Untitled