تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه مهندسی مکانیک

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه گروه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1تعادل اجرام رفت و برگشتیشرکت دقت آزماایران
2دور بحرانیشرکت دقت آزماایران
3شتاب کریولیسشرکت دقت آزماایران
4بادامک و پیروشرکت دقت آزماایران
5ارتعاشات پیچشیشرکت دقت آزماایران
6ارتعاشات یونیورسالشرکت دقت آزماایران
7ژیروسکوپشرکت دقت آزماایران
8ارتعاشات عرضیTRV9503 331903-3 شرکت دقت آزماایران
9گاورنرشرکت دقت آزماایران
10ارتعاشات 1 درجه آزادیشرکت دقت آزماایران
11نیروی گریز از مرکزشرکت دقت آزماایران
12چرخ دنده ساده-ایران
13چرخ دنده خورشیدی-ایران
14بالانس استاتیک و دینامیک-ایران

آزمایشگاه گروه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1میزهیدرولیک پایه-ایران
2میزپنوماتیک پایه-ایران
3میز پنوماتیک پایه-ایران

آزمایشگاه گروه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1میز خواص سیالاتشرکت آداک ایرانیانایران
2پمپ های سری و موازیشرکت آداک ایرانیانایران
3توربین پلتنشرکت آداک ایرانیانایران
4نمایش دبی سنج هاشرکت آداک ایرانیانایران
5کاویتاسیونشرکت آداک ایرانیانایران
6برنولیشرکت آداک ایرانیانایران
7ویسکوزیته سنجیشرکت آداک ایرانیانایران
8پمپ سانتریفیوژشرکت آداک ایرانیانایران
9اصطکاک لولهشرکت آداک ایرانیانایران
10اریفیسشرکت آداک ایرانیانایران
11تابلوی اُفت های جزئیشرکت آداک ایرانیانایران
12ضربه و جتشرکت آداک ایرانیانایران
13رینولدزشرکت آداک ایرانیانایران

آزمایشگاه گروه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1جابه جایی آزاد و اجباریشرکت دقت آزماایران
2مبدل حرارتی صفحه ایPejvakایران
3جوششPejvakایران
4هدایت حرارتی جامداتشرکت دقت آزماایران
5هدایت حرارتی گازها و مایعاتشرکت دقت آزماایران
6مبدل حرارتی صفحه ایشرکت دقت آزماایران
7چگالشPejvakایران
8مبدل حرارتی دو لوله ایشرکت دقت آزماایران
9انتقال حرارت تشعشعیشرکت دقت آزماایران
10مبدل حرارتی جریان متقاطعشرکت دقت آزماایران

آزمایشگاه گروه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1تهویه مطبوعشرکت دقت آزماایران
2کمپرسور تک مرحلهشرکت دقت آزماایران
3موتور بخارشرکت دقت آزماایران
4تست نازلشرکت دقت آزماایران
5دیگ مارسِتشرکت دقت آزماایران
6تبرید جذبیXC-40A 101012100235ایران
7بمب کالیمترشرکت دقت آزماایران
8برج خنک کنندهشرکت دقت آزماایران
9کمپرسور دو مرحلهشرکت دقت آزماایران
10پمپ حرارتیشرکت دقت آزماایران
11معادل مکانیکی گرماشرکت دقت آزماایران

آزمایشگاه گروه مکانیک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1استند آموزشی موتور و گیربکس پیکانشرکت توان آزماایران
2اسپکتروفتومترموتور برش خورده 405شرکت توان آزماایران
3تهویه مطبوع 405شرکت توان آزماایران
4ترمز ABSشرکت توان آزماایران
5موتور دیزل برش خوردهشرکت توان آزماایران
6تابلوی سوخت رسانی سمند EF7شرکت توان آزماایران
7موتور دیزلشرکت دقت آزماایران
8موتور زنده پرایدMEGA 07M01263052توان آزما ایران
9سیستم تعلیق و فرمان 405توان آزماایران
10برش هوندا - موتور سیکلتLFMXتوان آزما ایران
11فن گریز از مرکزRealSim-FM111ایران
12دستگاه توربو ماشین - توربین RealSim-FM 107-2ایران
13ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشارآموزشی شماره 1ایران
14دستگاه تعیین میدان سرعت، دما و غلطت سیال به وسیله تکنیک پردازش تصویر حاصل از بازتاب لیزر - PIV & LIFSSP - PIV 101ایران
15دستگاه تونل باد- مدل پیشرفتهRealSim-FM104-4-