اخبار و رویدادها

معاونت پژوهش و فن آوری

اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) منتشر شد
اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) ویژه بهار سال 1395 با مدیریت آقای دکتر محمد صادق علیائی، مدیر شبکه آزمایشگاه ...
اطلاعیه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا)
به علت عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت های: ۱- مهار فن ابزار( با مدیریت آقای مهندس مرعشی) ۲- آرمان ...