تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه الکترونیک

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه دیجیتال

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1مجموعه آزمایشگاهی الکترونیک1366 - 1359 - 1380 ایران (افزار آزما)

آزمایشگاه آنالوگ

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1مجموعه آزمایشگاهی الکترونیک-ایران -آزما بین الملل

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1مجموعه آزمایشگاهی الکترونیک صنعتی-ایران- توان آزما

آزمایشگاه کنترل دیجیتال

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1مجموعه آزمایشی - PLC DELTAFMایران - گروه تولیدی و صنعتی فراز

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1سیستم های کنترل خطی-ایران - توان آزما

آزمایشگاه ماشین DC/AC

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1ترانسفورماتور سه فازTRT- 900NPایران- نوسان پرداز
2ترانسفورماتور سه فازSTT-900NPایران - نوسان پرداز
3مجموعه ماشین های DC-ایران - نوسان پرداز
4مجموعه ماشین های DCDMT-850NPایران - نوسان پرداز
5ماشین سنک رون همزمانSMT-850NPایران - نوسان آزما
6ماشین های سنک رون-ایران - توان آزما
7ماشین های آسنک رون-ایران - توان آزما
8آیفون تصویری-گروه تولیدی و صنعتی فراز -ایران

کارگاه برق

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1میز آموزشی رله و مدار فرمان3 مجموعهایران - گروه تولیدی و صنعتی فراز
2میز آموزشی برق کشی ساختمانسه مجموعهایران - گروه تولیدی و صنعتی فراز
3لوگو PLC-ایران - گروه تولیدی و صنعتی فراز