آموزش

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

مطالب آموزشی

تنوع ژنتیکی
file name : -ژنتیکی.zip
file size : 5 MB
دانلود
ایمنی و بهداشت
file name : -و-بهداشت.zip
file size : 6 MB
دانلود
NCBI
file name : NCBI.zip
file size : 4 MB
دانلود
معرفی دستگاه جذب اتمی
file name : -دستگاه-جذب-اتمی.zip
file size : 2 MB
دانلود
RealtimePCRمعرفی
file name : RealtimePCRمعرفی.zip
file size : 4 MB
دانلود
آشنایی با نرم افزار spss
file name : -با-نرم-افزار-spss.pdf
file size : 1 MB
دانلود
معرفی دستگاه اسپکترو فتومتر
file name : spectrophotometer.pdf
file size : 3 MB
دانلود
GC-MS طیف سنج جرمی
file name : GC-MS-طیف-سنج-جرمی.pdf
file size : 806 KB
دانلود