تجهیزات آزمایشگاه مرکزی کل

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1HPLC (Knauer) AZURAآلمان
2اسپکتروفتومتر (Agilent) Agilent Cary 60USA
3دستگاه آب دیونایز
4GC-M/S (Agilent) 7890Busa
5AFM (Nano Experts) 0101/Aایران
6NMR (Varian) INOVA500MHZusa
7NMR (Varian) 300MHZusa