تعرفه آنالیزها

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

نام دستگاهمبلغ (تومان)ملاحظات
اسپکتروفتومتر10000 به ازاء هرنمونه بدون آماده سازی
PL70000 به ازاء هرنمونه مایع
PL90000 به ازاء هرنمونه جامد
کوره گرافیتی50000به ازاء هر نمونه بدون آماده سازی
جذب اتمی(AA)20000/40000آهن، مس، منگنز، روی (توأم) بدون آماده سازی/ به ازاء هر نمونه بدون آماده سازی
FTIR220000به ازاء هرنمونه (بدون آماده سازی)

دستگاه NMR

نوع آنالیزمبلغ به ازاء هر نمونه( تومان)
NMR-H54000
NMR-C( 80000) تا دو هزار اسکن
NMR-P63000
NMR-F54000
NMR-COSY162000
APT120000
D- Exchange60000
آماده سازی با حلال DMSO14000
آماده سازی با حلال کلروفرم9000
آماده سازی با حلال D2O12000

روغن امولسیون شونده(ولک):

ردیفنوع آنالیزمبلغ به ازای هر نمونه (تومان)
1تعیین ویسکوزیته 28000
2نقطه انجماد(POUR POINT) 25000
3تعیین درجه سولفوناسیون 88000
4تعیین درجه پایداری28000
5تعیین نقطه اشتعال (Flash Point)44000
6آماده سازی 67000
7جمع کل280000

آنالیز BET و STA :

نوع دستگاهنوع آنالیزمبلغ به ازای هر نمونه (تومان)
BETنرمال 90000
BETPSD دو نقطه ای 100000
BETPSD شانزده نقطه ای110000
BETPSD بیست و هشت نقطه ای120000
STA (Tg+DSC)تا 1000 درجه سانتی گراد280000

نمونه خاک و گیاه :

نوع آنالیزمبلغ به ازای هر نمونه (تومان)
تعیین غلظت عناصر (آهن، مس، منگنز و روی)60000
تعیین غلظت عناصر(کلسیم، منیزیم، سدیم، فسفر و پتاسیم)75000
تعیین pH ،EC10000
تعیین بافت خاک35000
تعیین مقدار آهک خاک30000
جمع کل210000 تومان