تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه مهندسی شیمی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1دستگاه کنترل فشارType SCPMچین- پژواک پژوه صنعت
2دستگاه مبدل گرماDABایتالیا -پژواک پژوه صنعت
3دستگاه کنترل سطحDABایتالیا - پژواک پژوه صنعت
4دستگاه کنترل دماCalpeda ایتالیا - پژواک پژوه صنعت
5دستگاه کنترل جریانDABایتالیا- پژواک پژوه صنعت
6Fixed and Fluidized Bed-ایران- پژواک پژوه صنعت
7خشک کن سینی دار-ایران- پژواک پژوه صنعت
8Chemical Reactor-ایران- پژواک پژوه صنعت
9Cooling Tower-ایران
10برج تقطیر سینی دار-ایران
11برج تقطیر آکنده-ایران
12Double Effect Evaporator-ایران
13استخراج مایع از مایعMemdos 10402ایران
14Vaccum FiltrationValue VE115N ایران
15دستگاه استخراج جامد- مایع-ایران
16Ovenایران
17اولترا سونیک-ایران
18سانتریفیوژ معمولی - HettichTuttlingenآلمان 2002
19حمام آب گرم - کیمیا رهاوردCRPایران
20کوره الکتریکی - YARANYCF 1250-6ایران
21ترازوی حساس - JADVER-ایران
22هیتر - IKARH B2آلمان
23اولترا پیور واتر کیمیا رهاورد-ایران
24انکوباتور شیکر دارSL-100Rکره
25حمام چرخشی یخچالدار - SCI FINTECHFTRBC-701کره
26کروماتو گرافی گازیGC-2550TGایران
27اسپکتروفتومتر - دوبیمPhotonix Ar 2015ایران - طیف سنج پیشرو پژوهش
28Oven - MemmertC414-0057آلمان