نظام HSE

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آموزش کپسول های اطفاء حریق
file name : -کپسول-های-اطفاء-حریق.zip
file size : 596 KB
دانلود
material safety data sheet msds
file name : material-safety-data-sheet-msds.pdf
file size : 6 MB
دانلود
حدود مجاز مواجه شغلی
file name : -مجاز-مواجه-شغلی.pdf
file size : 2 MB
دانلود
راهنمایی نحوه صحیح امحاء مواد شیمیای
file name : -نحوه-صحیح-امحاء-مواد-شیمیای.pdf
file size : 5 MB
دانلود
اصول ارگونومی
file name : -ارگونومی.pdf
file size : 766 KB
دانلود
اصول ایمنی در آزمایشگاه شیمی
file name : -ایمنی-در-آزمایشگاه-شیمی.pdf
file size : 1 MB
دانلود
اصول ایمنی در آزمایشگاه ها
file name : -ایمنی-در-آزمایشگاه-ها.pdf
file size : 144 KB
دانلود
ایمنی حوادث
file name : -حوادث.pdf
file size : 628 KB
دانلود
ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق
file name : -کار-روی-خطوط-و-تجهیزات-برق.pdf
file size : 136 KB
دانلود
دستور العمل شرایط و ویژگی های انبار های مواد شیمیایی
file name : -العمل-شرایط-و-ویژگی-های-انبار-های-مواد-شیمیایی.pdf
file size : 304 KB
دانلود
دستور العمل نظام ایمنی ، بهداشت و سلامت
file name : -العمل-نظام-ایمنی-،-بهداشت-و-سلامت.pdf
file size : 625 KB
دانلود
راهنمای ایمنی زیستی آزمایشگاه ها
file name : -ایمنی-زیستی-آزمایشگاه-ها.docx
file size : 1 MB
دانلود